نوشته شده توسط : رحمت

نماز احتیاط

نماز احتیاط مانند نمازهای معمولی است ولی سوره و قنوت ندارد واحتیاطا باید بسم الله و سوره حمد آن را آهسته خواند . اگر یک رکعتی باشد بعد از دو سجده رکعت اول تشهد می خواند و سلام می دهد اگر دو رکعتی باشد مانند نماز صبح است در ضمن دو رکعت نماز احتیاط نشسته به جای یک رکعت ایستاده محسوب می شود .

احکام مربوط به نماز احتیاط (توضیح المسائل امام خمینی قدس سره) :


١٢١۵ کسى که نماز احتیاط بر او واجب است، بعد از سلام نماز باید فورا نیت نماز احتیاط کند و تکبیر بگوید و حمد را بخواند و به رکوع رود و دو سجده نماید.پس اگر یک رکعت نماز احتیاط بر او واجب است، بعد از دو سجده تشهد بخواند و سلام دهد، و اگر دو رکعت نماز احتیاط بر او واجب است، بعد از دو سجده یک رکعت دیگر مثل رکعت اول بجا آورد و بعد از تشهد سلام دهد.

١٢١۶ نماز احتیاط سوره و قنوت ندارد و باید نیت آن را به زبان نیاورد، و احتیاط واجب آن است که سوره حمد و "بسم الله" آن را هم آهسته بگوید.

١٢١٧ اگر پیش از خواندن نماز احتیاط بفهمد نمازى که خوانده درست بوده، لازم نیست نماز احتیاط را بخواند، و اگر در بین نماز احتیاط بفهمد، لازم نیست آن را تمام نماید.

١٢١٨ اگر پیش از خواندن نماز احتیاط بفهمد که رکعتهاى نمازش کم بوده،چنانچه کارى که نماز را باطل مى‏کند انجام نداده، باید آنچه از نماز را که نخوانده بخواند و براى سلام بیجا دو سجده سهو نماید، و اگر کارى که نماز را باطل مى‏کند انجام داده، مثلا پشت به قبله کرده، باید نماز را دوباره بجا آورد.

١٢١٩ اگر بعد از نماز احتیاط بفهمد کسرى نمازش به مقدار نماز احتیاط بوده،مثلا در شک بین سه و چهار یک رکعت نماز احتیاط بخواند، بعد بفهمد نماز را سه رکعت‏خوانده، نمازش صحیح است.

١٢٢٠ اگر بعد از خواندن نماز احتیاط بفهمد کسرى نماز کمتر از نماز احتیاط بوده، مثلا در شک بین دو و چهار، دو رکعت نماز احتیاط بخواند، بعد بفهمد نماز را سه رکعت‏خوانده، باید کسرى نماز را به نماز متصل نموده و نماز را هم دوباره بخواند.

١٢٢١ اگر بعد از خواندن نماز احتیاط بفهمد کسرى نماز بیشتر از نماز احتیاط بوده، مثلا در شک بین سه و چهار یک رکعت نماز احتیاط بخواند، بعد بفهمد نماز را دو رکعت‏خوانده، چنانچه بعد از نماز احتیاط کارى که نماز را باطل مى‏کند انجام داده، مثلا پشت به قبله کرده، باید نماز را دوباره بخواند و اگر کارى که نماز را باطل مى‏کند انجام نداده، باید دو رکعت کسرى نمازش را بجا آورد و نماز را هم دوباره بخواند.

١٢٢٢ اگر بین دو و سه و چهار شک کند و بعد از خواندن دو رکعت نماز احتیاط ایستاده یادش بیاید که نماز را دو رکعت‏خوانده، لازم نیست دو رکعت نماز احتیاط نشسته را بخواند.

١٢٢٣ اگر بین سه و چهار شک کند و موقعى که دو رکعت نماز احتیاط نشسته یا یک رکعت ایستاده را مى‏خواند یادش بیاید که نماز را سه رکعت‏خوانده، باید نماز احتیاط را تمام کند و نمازش صحیح است.

١٢٢۴ اگر بین دو و سه و چهار شک کند و موقعى که دو رکعت نماز احتیاط ایستاده را مى‏خواند پیش از رکوع رکعت دوم یادش بیاید که نماز را سه رکعت‏خوانده باید بنشیند و نماز احتیاط را یک رکعتى تمام کند و بنابر احتیاط مستحب نماز را دوباره بخواند.

١٢٢۵ اگر در بین نماز احتیاط بفهمد کسرى نمازش بیشتر یا کمتر از نماز احتیاط بوده، چنانچه نتواند نماز احتیاط را مطابق کسرى نمازش تمام کند بایدآن را رها کند و کسرى نماز را بجا آورد و بنابر احتیاط واجب نماز را دوباره بخواند مثلا در شک بین سه و چهار اگر موقعى که دو رکعت نماز احتیاط نشسته را مى‏خواند یادش بیاید که نماز را دو رکعت‏خوانده، چون نمى‏تواند دو رکعت نشسته را به جاى دو رکعت ایستاده حساب کند به احتیاط واجب باید نماز احتیاط نشسته را رها کند و دو رکعت کسرى نمازش را بخواند و نماز را هم دوباره بجاآورد.

١٢٢۶ اگر شک کند نماز احتیاطى را که به او واجب بوده بجا آورده یا نه چنانچه وقت نماز گذشته به شک خود اعتنا نکند و اگر وقت دارد در صورتى که مشغول کار دیگرى نشده و از جاى نماز برنخاسته و کارى هم مثل رو گرداندن از قبله که نماز را باطل مى‏کند انجام نداده باید نماز احتیاط را بخواند و اگر مشغول کار دیگرى شده یا کارى که نماز را باطل مى‏کند بجا آورده یا بین نماز و شک او زیاد طول کشیده احتیاط استحبابى آن است که نماز احتیاط را بجا آورد و نماز را هم دوباره بخواند اگر چه مى‏تواند بنا بر انجام نماز احتیاط گذارد و بر همان اکتفا نماید.

١٢٢٧ اگر در نماز احتیاط رکنى را زیاد کند یا مثلا به جاى یک رکعت دو رکعت بخواند نماز احتیاط باطل مى‏شود و بنابر احتیاط واجب باید دوباره نماز احتیاط، و اصل نماز را بخواند.

١٢٢٨ موقعى که مشغول نماز احتیاط است اگر در یکى از کارهاى آن شک کند چنانچه محل آن نگذشته باید بجا آورد و اگر محلش گذشته باید به شک خود اعتنا نکند مثلا اگر شک کند که حمد خوانده یا نه چنانچه به رکوع نرفته باید بخواند واگر به رکوع رفته باید به شک خود اعتنا نکند.

١٢٢٩ اگر در شماره رکعتهاى نماز احتیاط شک کند ، باید بنا را بر بیشتر بگذارد ولى چنانچه طرف بیشتر شک نماز را باطل مى‏کند بنابر کمتر گذارد و احتیاط مستحب آن است که نماز احتیاط را دوباره بخواند و بعد از آن اصل نماز را اعاده نماید.

١٢٣٠ اگر در نماز احتیاط چیزى که رکن نیست‏سهوا کم یا زیاد شود سجده سهو ندارد .

١٢٣١ اگر بعد از سلام نماز احتیاط شک کند که یکى از اجزاء یا شرایط آن را بجاآورده یا نه به شک خود اعتنا نکند.

١٢٣٢ اگر در نماز احتیاط تشهد یا یک سجده را فراموش کند احتیاط آن است‏که بعد از سلام آن را قضا نماید اگر چه واجب نیست.

١٢٣٣ اگر نماز احتیاط و قضاى یک سجده یا قضاى یک تشهد یا دو سجده بر او واجب شود باید اول نماز احتیاط را بجا آورد.

١٢٣۴ حکم گمان در رکعتهاى نماز حکم یقین است، مثلا اگر در نماز چهار رکعتى انسان گمان دارد که نماز را چهار رکعت‏خوانده نباید نماز احتیاط بخواند ولى اگر در غیر رکعتها گمان پیدا کند باید به احتیاط عمل نماید و دستور در هر موردى طور مخصوصى است که در کتابهاى مفصل گفته شده است.

١٢٣۵ حکم شک و سهو و گمان در نمازهاى واجب یومیه و نمازهاى واجب دیگر فرق ندارد، مثلا اگر در نماز آیات شک کند که یک رکعت‏خوانده یا دو رکعت، چون شک او در نماز دو رکعتى است، نمازش باطل مى‏شود.
:: برچسب‌ها: نماز احتیاط
تاریخ انتشار : ۱۳٩٠/۱۱/٢۱ | نظرات ()