نیت پاک

اسماعیل بن یسار گوید : از امام صادق شنیدم که فرمود : زنهار شما را از کسالت زیرا پروردگار شما مهربانست ، عمل کم را قبول میکند و جزا میدهد ، مردی برای رضای پروردگار دو رکعت نماز مستحبی میخواند  ، پس خداوند برای همین دو رکعت نماز او را وارد بهشت میکند . و یا یک درهم صدقه میدهد برای رضای خدا ، پس برای همین مختصر صدقه او را داخل بهشت میکند . ویا یک روزه مستحبی میگرد برای خشنودی حق تعالی ، و بواسطه همین یکروز روزه خداوند او را در بهشت جای میدهد .

/ 1 نظر / 27 بازدید
رایحه ی اردیبهشت

امروز روز کسانیست که بهترینها را به ما می آموزند. آموزنده ی بهترینها،روزت مبارک