اهمیت تعقیبات نماز صبح

- عمیر بن مأ مون عطاردى گوید:
حسن بن على (ع) را دیدم که چون نماز بامداد میخواند در مجلس خود مینشست تا خورشید میزد و از آن حضرت شنیدم میفرمود رسول خدا (ص) میفرمود هر که نماز بامداد خواند و در تعقیب باشد تا آفتاب برآید خدایش از دوزخ مستور سازد (تا سه بار فرمود).

منبع :امالى شیخ صدوق

/ 0 نظر / 17 بازدید