نماز

                   نماز

 صعود روح مومن با  نماز است

                                           کجا چیزی مرآن را همطراز است

 زمانی را  که  در  حال  نمازی

                                          خدایت   همدم   راز  و   نیاز است

به هنگام  نماز و  ذکر  و  زاری

                                          در رحمت به  روی  بنده  باز است 

مپندارش سبک ،  غافل  مشو زان

                                          که هر درد و بلا را چاره سازاست 

کنار    لذت    ذکر   و     عبادت

                                         تمام    لذت     دنیا      مجاز  است

بسان  قطره ای   در  قلب    دریا

                                         تو  دریایی  و   دریا    دلنواز است

اگر   دنیا   شود    کوه    مصائب

                                         در آن  حالت  در شادی  فراز است

برد  ما را به سوی عرش  رحمان

                                         نمازی  کز  سر  سوز و گداز است

کجا  داند  کسی  این سکر و مستی

                                         که  دورازلذت این رمز و رازاست

خدایا   " اولیایی"    را  عطا  کن

                                        تو آن سوزی که  معراج  نماز است

 

                                               

                               "دکتر مصطفی اولیایی"
/ 0 نظر / 17 بازدید