حضور قلب در نماز

 امام صادق (ع) بعبد اللّه بن ابى یعفور گفت :

اى عبد اللّه چون نماز واجبى بخوانى در وقتش بخوان و با آن وداع کن که ترسى دیگر بدان نرسى و دیده بر جاى سجده ات انداز اگر بدانى سمت دست راستت و در دست چپت کیست نماز خوب میخوانى بدان که در برابر کسى هستى که تو را ببیند و او را نبینى .

 

منبع : کتاب امالی شیخ صدوق

 

/ 0 نظر / 18 بازدید