ستایش صبحگاهی

 

ستایش صبحگاه

نکو ملکی است ملک صبحگاهی

                                        در آن کشور بیابی هر چه خواهی

کسی کو بر حصار گنج ره یافت

                                       گشایش   بر کلید   صبحگه  یافت

 غرض ها را حصار آنجا گشایند

                                         کلید   آنجاست   کار آنجا  گشایند

 درآن ساعت  که باشد  نشو جانها

                                          گل   تسبیح   رویید   بر  زبانها

 زبان  هر که  او  باشد   برومند

                                         شود   گویا   به   تسبیح   خداوند

 اگر مرغ زبان تسبیح خوان است

                                        چه تسبیح آرد آن کو بی زبان است

 در آن حضرت که آن تسبیح خوانند

                                       زبان    بی   زبانان      نیز    دانند

 

                                       "نظامی"
/ 0 نظر / 22 بازدید