کلید شکستگی

 

کلید شکستگی

 

هر کس که در نماز به روی و ریا رود

                                               بر پشت بام کعبه به کسب هوا رود!

بر عشق، رهروی که کند عقل  اختیار

                                              از خضر بگسلد ز پی    نقش پا رود

تا باز می کنند  نظر ،  بسته  می شود

                                              از هر دری که اهل طلب  بینوا رود

این  قفل   وا شود  به  کلید  شکستگی

                                             هر دانه ای که  نرم شد   از آسیا رود

بینا  کسی  بود  که نهد  پا   به احتیاط

                                           در وادیی که کور در او بی عصا رود

خواب غرور لازم  ارباب دولت است

                                              کی  تیرگی  ز  سایه  بال  هما  رود

بیرون نرفت سرمه به شستن ز چشم یار

                                              دود  از سیاه خانه   لیلی   کجا رود؟

نادان شود ز اهل بصیرت  به  خاکمان

                                              کوتاه   دیدگی  اگر  از  توتیا   رود

بی مغز را ز جای برد  گفتگوی  پوچ

                                              کاه سبک  عنان  ز پی   کهربا  رود

هرکس هرآنچه یافته زین خاک یافته است

                                             از آستان میکده "صائب"  کجا  رود

 

                                    "صائب تبریزی"
/ 0 نظر / 18 بازدید